Praca

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5

w Wadowicach os. Kopernika 11, z dnia 14.01.2019 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wadowicach , os. Kopernika 11

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze  „Księgowy w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wadowicach, os. Kopernika 11”

Do naboru mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w art. 6 ust.1 i ust. 3 pkt 2 i 3 oraz art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 r. poz. 902), zwanej dalej ustawą.

Określenie stanowiska urzędniczego:

Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wadowicach, os. Kopernika 11

 Stanowisko: księgowy w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wadowicach

 Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony.

 Wymiar czasu pracy: 0,5 etat, 20 godz. tygodniowo.

I.Wymagania niezbędne:

1)  obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy;

2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne                                                                                        przestępstwo skarbowe,

4)  wykształcenie średnie i co najmniej 2-letni staż pracy na podobnym stanowisku

lub  wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na    stanowisku.

5)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

6)  nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

2) znajomość i obsługa  programów komputerowych finansowo księgowych w tym:

 • Płatnik,
 • Vulcan ,
 • Vat

3) biegła znajomość pakietu MS Office oraz umiejętność korzystania z zasobu Internetu,

4) znajomość przepisów podatkowych w tym Vat,

5) znajomość przepisów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

6) znajomość przepisów o rachunkowości i finansach publicznych.

7) rzetelność, komunikatywność, dyspozycyjność.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. współpraca z głównym księgowym w zakresie:
 • prowadzenia analityki kont finansowych,
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej ,
 • prowadzenie dokumentacji finansowej i sporządzanie sprawozdań z przebiegu pracy pracowników szkoły,
 • numerowanie, segregowanie dowodów księgowych,
 • rozliczanie dowodów wpłat i wypłat stołówki szkolnej,
 • sporządzanie dokumentów rocznego rozliczenia pracowników z tytułu podatku dochodowego(PIT)
 • sporządzanie dokumentów PIT dla uczniów otrzymujących stypendium,
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez głównego księgowego lub dyrektora szkoły.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w księgowości szkolnej z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych

w wymiarze 0,5 etatu – 20 godzin tygodniowo.

V. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

1) nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,

2) pomieszczenie biurowe znajduje się na I piętrze budynku ,

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia   ogłoszenia:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wadowicach

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej nie wynosi co najmniej 6%.

VII .Wymagane dokumenty:

1) CV oraz list motywacyjny,

2) kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe – świadectwa pracy,

4) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

5) oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art.6 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902),

6) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

7) wymagane dokumenty aplikacyjne zawarte w ofercie pracy powinny być opatrzone klauzulą: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)?.

Każde oświadczenie musi zawierać klauzulę: ?Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia?.

Dokumenty wymienione w punkcie 1 oraz oświadczenia wymienione w punktach 4 i 5 muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Kserokopie dokumentów wymienionych w punktach 2, 3 i 6 muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

VIII.Termin i miejsce składania dokumentów:

1)Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ?Nabór na stanowisko

Księgowego? należy składać w terminie do dnia  15.02.2019 r. do godz.14.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wadowicach lub listownie na adres ? Szkoła Podstawowa nr 5 w Wadowicach, os. Kopernika 11, 34-100 Wadowice

2) Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu.

IX. Informacje o przebiegu naboru:

1) złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na stanowisko urzędnicze,

2) aplikacje, które wpłyną do Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wadowicach  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

3) kandydaci spełniający wymagania formalne poinformowani zostaną telefonicznie o rozmowie kwalifikacyjnej,

4) informacje o ostatecznych wynikach naboru umieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej Szkoły.

Tadeusz Włodek Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wadowicach

Informuję się, że w wyniku ogłoszonego naboru wpłynęły 2 oferty. Kandydaci spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zostali zakwalifikowani do dalszej rekrutacji:

 1. Kinga Ruła zam.Chocznia
 2. Maria Rumszewicz, zam. Wadowice.                                                                                                                                                                 

Tadeusz Włodek Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wadowicach