Regulamin ucznia

Szukasz kryteriów ocen z zachowania? – Zajrzyj tutaj

Obowiązki ucznia

Uczeń ma obowiązek:

1. Aktywnego udziału w zajęciach .

2.Systematycznego przygotowywania się do zajęć, odrabianie zadań domowych

3. Prowadzenia zeszytu, zeszytu ćwiczeń, przynoszenie określonych przez nauczyciela pomocy, potrzebnych do lekcji materiałów, stroju na wf

4. Poddawania się procesowi kontroli ? udzielania odpowiedzi ustnej, pisania kartkówek, sprawdzianów

5. Uczeń zobowiązany jest do posiadania dzienniczka ucznia, w którym znajdują się wzory podpisów rodziców. Dzienniczek służy do korespondencji między szkołą a rodzicami (wpisywanie zwolnień, usprawiedliwień, informacji na temat zachowania ucznia, terminów zebrań, zmian w podziale godzin )

6. Uczniowi nie wolno przeszkadzać w prowadzeniu zajęć, dezorganizować procesu lekcyjnego przez rozmowy, lekceważyć poleceń nauczyciela, samowolnie opuszczać klasy, niszczyć mienia własnego, kolegów i szkoły

7. Uczeń i jego rodzice mają obowiązek usprawiedliwiać nieobecności na lekcjach oraz spóźnienia na pierwszą godzinę lekcyjną w formie pisemnej lub ustnej w terminie do 7 dni licząc od dnia powrotu dziecka do szkoły. Przy ciągłej nieobecności dziecka trwającej dłużej niż 5 dni rodzic jest zobowiązany powiadomić szkołę (w pierwszej kolejności wychowawcę) o powodzie nieobecności. W razie choroby przedstawić odpowiednie zwolnienie lekarskie, a jeśli wymaga tego stan zdrowia także zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

8. Uczeń musi posiadać strój galowy (dziewczęta: biała bluzka, ciemna spódnica ; chłopcy biała koszula i ciemne spodnie). Strój taki obowiązuje na uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym, na innych uroczystościach szkolnych zgodnie z decyzją wychowawcy lub dyrektora (np. na apelu przygotowywanym przez klasę)

9. Ucznia obowiązuje schludny wygląd i dbałość o higienę osobistą (bez fryzury, makijażu, zdobionych paznokci)

10. W szkole przez cały rok obowiązuje uczniów obuwie zmienne

11. Uczeń nie może przynosić do szkoły telefon komórkowy

12. Nie wolno korzystać z telefonu lub innych urządzeń elektronicznych do robienia zdjęć kolegom, nauczycielom, pracownikom szkoły, do nagrywania filmów lub zapisywania dźwięku. Na takie działania uczeń musi mieć za każdym razem indywidualną zgodę nauczyciela, wychowawcy lub dyrektora szkoły

13. Jeśli uczeń korzysta z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego niezgodnie z przyjętymi ustaleniami nauczyciel ma obowiązek odebrać takie urządzenie  wcześniej wyłączone. Po odbiór muszą zgłosić się osobiście rodzice lub opiekunowie do dyrektora szkoły

14. W pilnych sprawach wymagających natychmiastowego kontaktu rodzic może zadzwonić do szkoły na telefon stacjonarny 33 8232480 i poprosić dziecko do telefonu

15. Uczeń ma obowiązek właściwego zachowywania się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły: nie może zwracać się do nauczyciela po imieniu, obrażać go słownie, używać pod jego adresem wulgaryzmów, grozić mu osobiście lub np. pocztą meilową lub przez sms, niszczyć jego własność, napadać na niego

16. Każdego ucznia obowiązują ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego zarówno w stosunku do kolegów jak i do dorosłych

17. W relacjach uczeń-uczeń i uczeń-nauczyciel obowiązuje zasada poszanowania godności własnej i drugiego człowieka, nietykalność osobista

Za niestosowanie się do przyjętych ustaleń grożą kary zgodnie z zapisami w Statucie, a nieprzestrzeganie obowiązków ucznia znajdzie odzwierciedlenie w ustalonej śródrocznej i rocznej ocenie zachowania.

PRAWA UCZNIA

Uczeń ma prawo do :

1. Właściwego zorganizowanego procesu kształcenia, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej

2. Opieki wychowawczej oraz korzystania z warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności

3. Korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami

4. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – – wychowawczym

5. Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób

6. Rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów

7. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny

8. Pomocy w przypadku trudności w nauce

9. Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego

10. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole

 

Napisz komentarz